Hướng dẫn mở tài khoản Online ở VPS

Điền thông tin vào link dưới đây, mã môi giới của RBS là 9282

https://openaccount.vps.com.vn/Home/OpenAccount

Các bạn điền mã người thới thiệu 9282 để tài khoản được nhóm RBS tư vấn quản lý, chọn Hội sở Hà Nội
Chú ý nếu chứng minh thư của bạn dạng mới hay thẻ căn cước công dân thì Nơi cấp sẽ bắt đầu bằng Cục gì đó, gõ Cục.. là nó sẽ gợi ý để lựa chọn đúng

Nếu bạn đã có tài khoản mở ở VPS, bạn muốn hợp tác sâu hơn với RBS thì bạn có thể xin chuyển người chăm sóc theo hướng dẫn:

· Gọi điện tổng đài 19006457 số máy lẻ 1 xin chuyển tài khoản về broker Vũ Tiến Dương – ID: 9282

Comments