Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect

Bạn đăng nhập tài khoản bạn theo link dưới đây https://myaccount.vndirect.com.vn/ Phần 1: Hủy Môi giới cũ (đối với KH đang có môi giới) Chấm dứt hết trên các tiểu khoản với người tư vấn cũ. Phần 2: Đăng ký Môi giới mới: mã 0101786750 Sau khi Chấm dứt BR cũ, quý khách đăng ký môi … Continue reading Hướng dẫn chuyển nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect