Hướng dẫn mở tài khoản Online ở VPS

Điền thông tin vào link dưới đây, mã môi giới của RBS là 3338 https://openaccount.vps.com.vn?MKTID=3338 Các bạn điền mã người thới thiệu 3338 để tài khoản được nhóm RBS tư vấn quản lý, chọn Hội sở Hà Nội ( bạn ở đâu thì cũng chọn mở tài khoản ở Hà Nội vì RBS làm tại … Continue reading Hướng dẫn mở tài khoản Online ở VPS